Atežošana

[..] [Meža] Likuma mērķis ir veicināt meža ekonomiski, ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu. Savukārt Aizsardzības ministrijas mērķis, veicot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošo valsts mežu apsaimniekošanu, ir valsts drošības un aizsardzības funkciju nodrošināšana. Tā kā Aizsardzības ministrijas un Likumā noteiktie valsts meža apsaimniekošanas mērķi ir dažādi, nepieciešams izdarīt grozījumus Likumā, papildinot Likuma 4. pantu ar sesto daļu un nosakot, ka uz valsts meža zemi, kura ierakstāma un ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā, neattiecas Meža likuma attiecīgajās nodaļās noteiktie un uz nodaļās noteikto deleģējumu pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi [..]

 1. Papildināt šā likuma 4. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Uz valsts meža zemi, kura ierakstāma un ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā, neattiecas:

1) šā likuma III nodaļā minētie koku ciršanas noteikumi;

2) šā likuma V nodaļā minētie meža reproduktīvā materiāla noteikumi;

3) šā likuma VI nodaļā minētie meža atjaunošanas un ieaudzēšanas noteikumi;

4) šā likuma XI nodaļā minētie atmežošanas noteikumi;

5) šā likuma IX nodaļā minētie noteikumi par dabas aizsardzību meža apsaimniekošanā.” [..]

avots

vara bungas: Šādiem grozījumiem Meža likumā bija jānotiek jau labu laiku atpakaļ, ja NBS veiktu tiešām “vērienīgu” un uzdevumiem atbilstošu  kaujas apmācību. Vajadzēja 26 gadus, lai saprastu, ka daļa valsts mežu  ir neaizvietojams   trenažieris,  kurā NBS karavīri mācās pildīt  savus dienesta pienākumus atbilstošā vidē, nevis veic saimniecisko darbību nolūkā iegūt, pārdot, atražot un pavairot koksni.

Tomēr ar visu šo progresu nevajadzētu iebraukt otrā grāvī atceļot ierobežojumu NBS pārvērst AM valdījumā esošās meža teritorijas par  Arizonas tuksnesi. Līdz ar to šaubas raisa AM atsvabināšana no pienākuma ievērot  Meža likuma IX nodaļas prasības, kuras 35.panta 2.daļa nosaka meža valdītājam pienākumu:

1) nodrošināt meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;

2) saglabāt meža spēju pasargāt augsni no erozijas;

3) pasargāt virszemes un pazemes ūdeņus no piesārņošanas;

4) saglabāt būtiskus kultūras mantojuma elementus mežā;

5) veicināt meža noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Vai kādam AM būtu iebildumi ievērot augstākminēto? Tad par to būtu jārunā īpaši un ar skubu.

Jā, likumprojekts paredz saglabāt augstākminētās  prasībās attiecībā uz īpaši aizsargājamām  dabas teritorijām, mikroliegumiem ,Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu. Tomēr tā būs  mazākā daļa no AM valdījumā esošām meža platībām.

Zinot cik Saeimā ir dabas draugu (visi taču) ceru, ka par piedāvāto Meža likuma 4. panta sestās daļas redakciju notiks  asas diskusijas, turklāt grozījums ir noformēts pārkāpjot  juridiskās tehnikas prasības, bet te es jau naturāli piekasos…

Advertisements

16 responses to “Atežošana

 1. Jauns datu skandāls ASV. Lielais brālis nomētājis gandrīz visu valsts balsstiesīgo iedzīvotāju personīgos profilus:
  https://www.upguard.com/breaches/the-rnc-files

 2. Diskusijas jegpilnam izvērsumam trūkst info par AM valdījumā esošo mežu apjomu un izvietojumu.

  • Anotācijā stāv rakstīts:
   “Aizsardzības ministrijas tiesiskajā valdījumā atrodas 7 660 ha meža zemes, no tiem mežs aizņem ap 60% jeb 4 520 ha, pārējo meža zemju platību aizņem purvi, virsāji, smiltāji. Apmēram 80% mežu ir noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi, jo tie atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (aizsargājamo ainavu apvidū „Ādaži”, dabas liegumā „Lieluikas un Mazuikas ezeri”, dabas parkos „Piejūra”, „Pape”, „Daugavas loki”, Gaujas nacionālajā parkā) vai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā. Aizsardzības ministrija Ādažu militārā poligona paplašināšanai pārņēmusi valdījumā ~5 200 ha meža zemes (2016. gada 13. decembrī ir apstiprināts Ministru kabineta rīkojums Nr. 755 “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā”, kas paredz Aizsardzības ministrijas valdījumā no Zemkopības ministrijas nodot nekustamos īpašumus Saulkrastu novadā, Ādažu novadā un Sējas novadā), tāpat tiek plānota mācību lauka „Lāčusils” teritorijas palielināšana līdz aptuveni 2 400 ha (šobrīd 64 ha).”

   Tātad neaizsargāts mežs 20% no vismaz 4 520 ha = 904 ha ,
   1km2 = 100 ha
   9 km2 = 900 ha
   rupji 3×3 km iecirknis.
   Tas ir tikai mežs kā mežs, bet Meža likums attiecas arī uz meža zemi, kurā ietilpst gan zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā ietilpstošie pārplūstošie klajumi, purvi, lauces un tam piegulošie purvi, kuru AM ir vēl 40% no visas platības. Ok, nav zināms to aizsardzības statuss, bet šāda precizitāte domāju šeit nav nepieciešama.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s