Viena VAKara pārdomas

attēls: Zemgus Zaharāns, “Diena”

Iepazinos rūpīgāk ar jauno VAK, konstatēju, ka progress ir manāms, bet wishfulthinking un rituālās frāzes vienalaga aizņem 2/3 .. ok, pusi no dokumenta. Tāpat ir manāms dažādu AM struktūrvienību pienesums, kas vienkārši nekritiski pārkopēts, jo vienas un tās pašas tēzes  atkārtojas vairākās sadaļās.

Un tomēr nospriedu, ka dokuments ir gana labs, lai būtu vērts noziedot vienu vakaru izlasot un komentējot to pa punktiem. Tas, kas sanāca ir mans subjektīvs viedoklis, kuru daudzi šeit tāpat labi zina.  Kad dokuments ir iesniegts MK to ir par vēlu rediģēt, tādēļ nekādu praktisku  seku manām pārdomām nebūs. Ja AM būtu viltīgāka, tā dokumenta tapšanas stadijā piesaistītu sabiedrību – karavīru NVO, kas palīdzētu  izķert dažas “blusas” un varbūt padarītu dokumentu praktiskāku, bet tagad kā ir tā ir. Vēl dažus gadus VAK  būs  NBS  ideju avots, kuru realizācijai trūks finansējuma. Neko tur vairs nepadarīsi.

Valsts aizsardzības Konceptuālā ziņojuma punkts (izcēlumi – VB) VB komentārs.
2.Valsts aizsardzības koncepcija ir izstrādāta saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 29. pantu, un tās pamatā ir Militāro draudu analīze. Valsts aizsardzības koncepcija ir sagatavota, ņemot vērā Latvijas ģeopolitisko situāciju, nacionālās drošības un ārpolitikas mērķus, kā arī Latvijas saistības Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (turpmāk – NATO) un Eiropas Savienībā (turpmāk – ES). Šis punkts   pamatoti sašaurina jēdzienu“valsts aizsardzība” . Turpmāk dokumentā jābūt analīzei par drošības MILITĀRO aspektu, nejaucot klāt enerģētisko, pārtikas uc miera laika “drošības”, kas ir ne mazāk svarīgas tēmas, bet skaidrības labad tās atstātas “aiz iekavām” , jo kad sākas kaujas darbība valsts aizsardzības mērķiem tiek mobilizēti visi pieejamie resursi, lai kādi tie būtu un cik bagātīgi tie būtu.
4.Pastāvošo starptautisko drošības vidi raksturo savstarpējā valstu atkarība, grūti prognozējamas vides izmaiņas un dažādā drošības izaicinājumu daba. Drošības izaicinājumi izriet gan no valstīm, gan nevalstiskām organizācijām, kas izmanto gan konvencionālās, gan asimetriskās karadarbības elementus. Kopumā arvien spilgtāk sāk iezīmēties multipolāras pasaules veidošanās, kas agrāk vai vēlāk varētu novest pie izmaiņām esošajā starptautiskajā kārtībā. “grūti prognozējamas vides izmaiņas” šī   frāze ceļo no dokumenta uz dokumentu. Diemžēl prognozēt grūti prognozējamo ir valsts (militārās izlūkošanas) uzdevums un nekādas priekšāstāvošas grūtības neattaisno šīs prognozēšanas neveikšanu vai nepienācīgu veikšanu. Ja ir grūti jāatvēl vairāk resursu, bet rezultātā prognozei jābūt savlaicīgai, lietojamai, svarīgai, jo tā ir visas tālākas rīcības pamatā, rupjas kļūdas var pazudināt valsti.

Ja tomēr autori vēlējās norādīt uz vides izmaiņām, tad tur vairāk piestāv vārds “straujas”.

5.Lai nodrošinātu iekšējo stabilitāti un saliedētu sabiedrību, Krievija kultivē un rada ārēja apdraudējuma tēlu sabiedrībā, asociējot to ar NATO un ES valstīm, ko apliecina arī 2015. gada 31. decembrī apstiprinātā Krievijas Nacionālās drošības stratēģija. Krievija īsteno militārās aktivitātes ārpus tās teritorijas kā, piemēram, Sīrijā, kas konfrontē ar NATO un ES interesēm. Būtisks, bet raksturīgs trūkums nepieminēt to, ka Krievijas aktivitātes ir pretrunā (kādēļ jāsaka “konfrontē”?) ar pašas Sīrijas tautas interesēm, kas nesastāv  tikai un vienīgi no alavītiem.
8. Latviju kā Baltijas jūras reģiona valsti vistiešāk ietekmē viss, kas notiek šai reģionā. Pretēji deklarētajām vērtībām un apņemšanām, kas izteiktas NATO un Krievijas attiecību pamatdokumentos, pēdējo gadu laikā Krievija mērķtiecīgi attīstījusi tās militāro infrastruktūru un demonstrējusi militāro spēku tiešā Latvijas pierobežā. Krievija tiecas uz savas militārās klātbūtnes palielināšanu Baltkrievijā, kas palielina Krievijas rīcībspēju NATO austrumu pierobežā. Kādos pamatdokumentos? Zinu vienu. Ja ir vēl vajadzētu nosaukt. Arī mums (nevis citām valstīm mūsu teritorijā) nav aizliegts darīt to pašu mūsu pierobežā, ko Krievija dara savā, ja tas atbilst mūsu nacionālajām interesēm. Tas, ka mēs šīs intereses nespējam definēt un neko nedarām militārās (!) infrastruktūras attīstīšanas jomā nav Krievijas vaina, bet mūsu nelaime.
10.Tādējādi, ņemot vērā Krievijas iekšpolitisko notikumu dinamiku, pieaugošo militāro klātbūtni NATO pierobežā un demonstrēto vēlmi izmantot militāro spēku politisku mērķu sasniegšanai, šīs koncepcijas darbības laikā draudi Latvijas drošībai pieaug. Teksts “draudi Latvijas drošībai pieaug” ir politkorekts nekas. Jāpasaka urbi et orbi, ka nekad vēl 25 gadu laika Latvija nebija tik apdraudēta. Ja pieņemam šādu izpratni par Latvijas militārās drošības stāvokli, tad arī pasākumiem tās uzlabošanai jābūt ārkārtējiem, nevis mazliet uzfrišinātiem 5-10 gadus veciem plāniem.
11.Drošības vidē arvien grūtāk kļūst saskatāma robeža starp miera stāvokli, krīzes periodu un kara laiku. Asimetriskās karadarbības elementi bieži vien ir grūti identificējami, bet pamatā tie tiek vērsti uz valsts iekšējo novājināšanu, valsts politiskās pārvaldības diskreditāciju un ticības savai valstij graušanu. Suverēnu valstu ietekmēšanā tiek izmantoti dažādi „maigās” un „cietās” varas elementi, īstenojot, tā dēvēto hibrīdkaru. Cik viss ir “grūti” jau pieminēju augstāk. Valstij nav tiesību ar objektīvām grūtībām maskēt politiķu un amatpersonu nevarēšanu vai nevēlēšanos investēt izlūkošanā, informācijas analīzē un prognozēšanā.

 

13.[..]Militāri Krievija attīsta un vingrina spējas, kas var tikt izmantotas, lai īstenotu neparedzētu militāru uzbrukumu Baltijas valstīm, atdalot tās no pārējās NATO teritorijas un nepieļautu Ziemeļatlantijas līguma 5. panta īstenošanu, kā arī neļaujot NATO nodrošināt pārsvaru jūrā un gaisā. Neviens nepateiktu labāk. Tieši tas par ko neformāli tiek runāts jau gadiem ilgi. Latvijai bīstamākais scenārijs (tas nav vienīgais) ir zibenskarš un A2/AD. Atbilstošs pretpasākums ir a) pašu spēju attīstība un/vai b)citu NATO valstu kontingentu izvietošana Latvijas teritorijā adekvātā daudzumā un ekipējumā, ar krājumiem un tehniku. Ja b) punkta īstenošana kādu iemeslu dēļ nav iespējama, esiet tik laipni nodrošināt a) punktu.
18. Ārējās agresijas gadījumā valsts izmanto un realizē individuālas pašaizsardzības un kolektīvas aizsardzības tiesības un mehānismus saskaņā ar nacionālajos un starptautiskajos tiesību aktos un starptautiskajos līgumos noteiktajiem principiem un kārtību. Ja runa ir par tiesībām indivīdam pašaizsargāties tai skaitā apvienojoties ar citiem indivīdiem (stihiski veidotas partizānu vienības) tad skaidrs, bet ja runa ir par kolektīvo aizsardzību NATO līguma 5.panta izpratnē, tad kur ir palikusi “teritoriālā aizsardzība”? Prasās pēc skaidrojuma.
21.Valsts rīcībspēja un griba. Apstākļos, kad apdraudējums ir mainīgs un grūti prognozējams, ir jāveicina valsts varas rīcībspēja prognozēt un reaģēt uz potenciāliem draudiem. Agrā brīdināšana un draudu identificēšana, informācijas apmaiņa un starpinstitūciju sadarbība ir spējas, lai nodrošinātu efektīvu lēmumu pieņemšanu. Sabiedrības vēlme iesaistīties valsts aizsardzībā un Latvijas suverenitātes nosargāšanā demonstrē, ka Latvija aizsargās tās neatkarību, ja tā tiks apdraudēta. “Agrā brīdināšana” ir vērts lietot kopā ar vārdu “sistēma”, runājot par agrās brīdināšanas SISTĒMAS izveidi, tās esamību vai neesamību iegūstam skaidru kritēriju valsts drošības izvērtēšanai. Ja konstatējam ka mums ir ABS un tā darbojas tukša frāze iegūst jēgu. 21.punkta pēdējais teikums ir tipiska tukšvārdība.
22.[..] Sabiedroto spēku klātbūtne Latvijā veicina atturēšanu. Labi būtu papildināt, kas tas tomēr ir pagaidu risinājums, ka NBS spējām nākotnē jāsasniedz līmeni, kad atturēšanu iespējama bez pastāvīgas sabiedroto spēku klātbūtnes. Citādi cieš “suverenitāte” un pašlepnums.
23.valsts aizsardzības īstenošana un ārējo draudu pārvarēšana. Valsts aizsardzība tiek īstenota saskaņā ar kolektīvo aizsardzību, pirmkārt, attīstot nacionālo noturību un militārās spējas pret ārējo draudu, otrkārt, turpinot integrāciju NATO operacionālajos un taktiskajos līmeņos, treškārt, izmantojot NATO valstu kolektīvo un individuālo militāro potenciālu. Neizbēgama militāra drauda gadījumā valsts aizsardzības sistēmai ir jāspēj īstenot aizsardzības pasākumus, nodrošinot militāro un civilo pretošanās organizēšanu un vadīšanu, valsts varas nepārtrauktu funkcionēšanu un kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Esam atteikušies no teritoriālās aizsardzības principa, kas ir spējas operatīvi koncentrēt spēkus apdraudētās valsts teritorijas aizsardzībai, tiklīdz agresors pārkāpj Latvijas gaisa, jūras vai sauszemes robežu? T.i. nedaram neko kamēr nesak darboties 5.pants? Nedomāju gan, tas būtu bezatbildīgi, bet tad ir jāskaidro, kas ir noticis ar teritoriālās aizsardzības principu un kā paramilitārā ZS kopumā (nevis ZS valsts izlase) iekļausies NATO kolektīvajā aizsardzības sistēma.
26.zlūkošanas spējām un to tehniskajam nodrošinājumam ir jābūt tādam, lai lēmumu pieņēmējiem būtu maksimāli plaša informācija par Latvijas pierobežā notiekošo. Atliek definēt, kas ir “pierobeza” (izlūkošanas intereses zona) kilometros.
27.Iepriekš apstiprināta rīcība apdraudējuma gadījumos samazina reaģēšanas laiku. Kādēļ ne “savlaicīga plānu izstrāde, apstiprināšana un vingrināšana pēkšņa apdraudējuma gadījumā samazina reaģēšanas laiku”? Tā ir aksioma.
30.[..] Ministru kabineta noteiktā kārtībā Aizsardzības ministrija noteiktā teritorijā un noteikta mērķa sasniegšanai var būt vadošā institūcija slēpta militāra apdraudējuma novēršanā miera laikā. Domāju tas neies cauri, jo ir pretrunā ar virkni normatīvo aktu. Vai arī bus jāveic grozījumi piemēram likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli.

 

35.Visu nosaka tautas gribasspēks un pareizi izvēlēta militārā stratēģija. Latvijas ģeogrāfija ir piemērota tam, lai pretinieka rīcības brīvība būtu ierobežota, radot tam maksimālus zaudējumus Ne visu. Materiāli tehniskajam nodrošinājumam un personāla apmācības līmenim arī ir izšķiroša nozīme. Ko vērta ir prettanku slazdu stratēģija, ja trūkst prettanku ieroču un apmācīta personāla.

Par ģeogrāfiju taisnība tikai attiecībā uz mehanizētām vienībām,kuru mums nav, visādi citādi vide negatīvi iedarbojas vienādi uz abām pusēm. Nekas nav pateikts par kaujas darbību apdzīvotās vietās. Acīmredzot, lai “netracinātu tautu”.

36.[..]Valsts aizsardzība ir beznosacījuma. Katra pilsoņa pienākums ir aizstāvēt valsti un aktīvi vai pasīvi pretoties agresoram. Šis nav atbilstoša līmeņa dokuments, lai noteiktu pilsoņa pienākumus. Ierakstiet to Satversmē!
37[..]NBS klātbūtne sabiedrībā tiek nodrošināta sniedzot atbalstu civilajai sabiedrībai, piedaloties parādēs, sabiedriskos pasākumos un organizējot mācības apdzīvotās vietās. Parāde nav sabiedriskais pasākums? Vai kāds ir permanenta nieze demonstrēt to kā nav. Uzskatu ka nožēlojama parāde ir lielāks ļaunums par nenotikušu parādi.
40.Zemessardze ir lielākā un teritoriāli visplašāk pārstāvētā NBS struktūra. Zemessardze dod iespēju brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessardzes integrācija NBS kopējā struktūrā ir uzskatāma par vienu no NBS attīstības plāna īstenošanas pamatelementiem, tādejādi nodrošinot resursu efektīvu personāla plānošanu. Ja ZS ir brīvprātīga, tai ir jābūt valsts organizētai nevalstiskai organizācijai (GONGO),kāda ta bija savos pirmsākumos un joprojām ir piemēram Igaunijā. NBS attīstības pamatā jābūt PD vai OMD, ka tas ir visās valstīs izņemot Latviju. ZS var ieņemt teritoriālās aizsardzības nišu, kas ir tās spējām atbilstošs un valstiski svarīgs uzdevums. Neadekvāts vai politizēts ZS spēju novērtējums var novest pie kļūdām plānošana, kas izpaudīsies tikai pašā kritiskā brīdī un apdraudēs NBS uzdevuma izpildi, jo mācību izvērtējums arī ir politizēts.
41.Ir atjaunota rezerves karavīru apmācība, integrējot rezerves karavīrus pastāvīgajās NBS vienības kara laika struktūrās. “Atjaunota” ir īstais vārds. Pirmo reizi kopš 1940.gada 17.jūnija. Vel būtu jāatjauno jauna veidola OMD pēc Lietuvas parauga, kas nodrošina tādu rezerves karavīru atražošanu, kurus ir vērts apmācīt 20-30 gadus pēc demobilizācijas, nevis gados vecu un neperspektīvu personālu.
47. Krīzes un kara laikā valdība nodrošina informācijas un kibertelpas aizsardzību, izmantojot aktīvus un pasīvus aizsardzības pasākumus, lai nepieļautu iedzīvotāju ārēju ietekmēšanu un valdības rīcības paralizēšanu Ar lielu varbūtību kara laikā to panākt neizdosies. Tādēļ neizslēdzot kiberaizsardzības pasākumus uzsvaru ir jāliek uz alternatīvas valsts pārvaldes funkcionēšanas shēmas radīšanu, kas spēj darboties bez IKT atbalsta.

 

50.Atturēšanu pastiprina sabiedroto spēku klātbūtne Latvijā, kuras apjoms ir atkarīgs no abpusējas solidaritātes ar sabiedrotajiem, t.sk. no Latvijas pienesuma. Labi teikts. Ņemot vērā ka Latvijas pienesums ir minimāls, ar kādu solidaritātes pakāpi mēs varam saprātīgi rēķināties?
59. Valsts nodrošina augstas gatavības spēku uzturēšanu miera laikā ar spēju maksimāli ātri palielināt šo spēku apjomu līdz līmenim, kas nepieciešams atturēšanas vai karadarbības veikšanai. Spēku gatavība tiek veicināta, organizējot dažāda līmeņa kaujas gatavības pārbaudes un mācības, vingrinot krīzes vadības procedūras, pilnveidojot vienību un NBS komandvadības reaģēšanas spēja Pirmo reizi dzirdu šādu terminu attiecībā uz NBS nevis NATO. Kas tie tādi būtu? Zemessardzes ātrās reaģēšanas apakšvienības? SUV? Vai varbūt beidzot Kājnieku brigāde, kas tiks pilnībā nokomplektēta un ekipēta?
60.[..]Kopējie drošības izaicinājumi veicina nepieciešamību pēc koordinētas Baltijas valstu un Polijas aizsardzības politikas. Ļoti svarīgs punkts. Ģenerālis P.Radziņš būtu gandarīts.
80.[..] Vienlaicīgi NBS komandierim ir pienākums ārēja apdraudējuma gadījumā īstenot militāras aizsardzības pasākumus, pat tad, ja augstākā valsts vadība ir kavēta pieņemt attiecīgus lēmumus. Par daudz uzmanības amatpersonām, t.sk., 79.punktā. Jārada tādu komandvadības sistēmu, kas spēj darboties arī tad, ja elektroniskās sakaru sistēmas nedarbojas un visa valdība ar virspavēlnieku   priekšgalā nav rīkoties spējīga. Tas nav sarežģīti, jo apvidus zināms, pretinieks arī, viņa taktika prognozējama. Līdz ar to taktiskā līmeņa komandiera rīcībā jābūt pietiekamiem resursiem,   iepriekšnoteiktam augstākā komandiera nodomam un iedalītam atbildības rajonam.
81.Iekšējās nekārtības, nemieri, kas tiek vadīti vai organizēti no ārpuses, izmantojot asimetriskās metodes, specvienības un izlūkdienestus, ir jāskata kā slēptais un nepieteiktais karš. NBS vadība ne vienu reizi vien ir deklarējusi, ka   tas ir IeM un SAB atbildības lauks. Tiks grozīti likumi?
83.[..] prioritāri garantējot NBS sauszemes komponentes pilna spektra operacionālo rīcībspēju (kaujas, kaujas atbalsta un kaujas nodrošinājuma) un aizsardzību, īpašu uzmanību pievēršot efektīvu izlūkošanas, pretgaisa aizsardzības, prettanku, taktiskās mobilitātes un pret-mobilitātes spēju nodrošināšanai; Te ir pilnīgi viss, kam jābūt, bet nekas nav pateikts, kā to sasniegt. Te ir simtiem miljonu vērtie iepirkumi, kas nekad netiks akceptēti, ja nu vienīgi pašā kara priekšvakarā.

Vai pret-mobilitātes nodrošināšana paredz arī moratoriju uz Otavas līguma nosacījumu piemērošanu?

83. [..] Aizsardzības ministram ir tiesības autorizēt kritiskās infrastruktūras objektu iznīcināšanu, ja to prasa NBS operacionālā nepieciešamība;[..] Šādai opcijai jābūt tā komandiera kaujas pavēlē, kas kontrolē minēto objektu un jābūt jau iepriekš noteiktiem kritērijiem pēc kādiem viņš vadās lemjot par šīs opcijas piemērošanu. Kara laikā armijas vienības un apakšvienības vada dažādu līmeņu komandieri nevis civilais ministrs. Slikta prakse un civilā iejaukšanās specializētā procesā. Tas ir kā ķirurgam prasīt atļauju veselības ministram veikt pacientam operāciju.
101.Latvijai jāpieturas pie sabalansētas aizsardzības izdevumu struktūras, attiecīgi atvēlot mazāk nekā 50% personāla un administratīvajiem izdevumiem, 30% uzturēšanas izdevumiem un vismaz 20% jauna ekipējuma iegādei. Tas nav jaunums, tomēr atcerēsimies, ka jaunam ekipējumam tikai ap 20% no AM budžeta. Ja pieņemam ka kritiskākie gadi sāksies ap 2020.gadu līdz tam laikam ekipējumam paspēs iztērēt tā ap 300 miljoniem. Rīgas satiksmes vēriens.
102.NBS miera laikā uztur 17500 militāri sagatavotus karavīrus, tai skaitā 6500 profesionālā dienesta karavīrus, 8000 zemessargus un 3000 rezerves karavīrus. Vai mēdz būt militāri nesagatavoti karavīri? Tad tie nav karavīri. Galvenais jautājums cik pilna štata kaujas vienības plāno uzturēt. Kādas? Kāda ir/jābūt štābu personāla proporcijai pret karavīriem kaujas spējīgās apakšvienībās? Minētie skaitļi NEKO neizsaka par NBS kaujas spējām.
Advertisements

45 responses to “Viena VAKara pārdomas

 1. Lai komentētu,gan VB gan Org . projektu vajag veselu rakstu,principā prieks ka ir progress.
  Paldies par darbu.

 2. arī zemessargs

  “Ekonomisko problēmu nomocītie Latvijas mediji bez valsts atbalsta šobrīd brīvā tirgus apstākļos nespēj nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu saturu, kas atbilstu demokrātiskajām vērtībām un ārpolitiskajai situācijai,” teica ierēdnis. Īpaši grūtā situācijā atrodas drukātie mediji. Putnis minēja prognozēs, ka bez operatīviem atbalsta pasākumiem reģionālie laikraksti varētu beigt pastāvēt tuvāko divu trīs gadu laikā. Tas palielina risku, ka vietējā auditorija nokļūs “ārējo ietekmju” varā. “Krievijas kultūras un informācijas ietekmes uz mūsu vidi ir pastāvīgs izaicinājums. Redzam, ka Krievija ļoti efektīvi iemanījusies izmantot globalizācijas tendences, pārrobežu brīvību, Eiropas Savienības brīvības un tiesības. Tāpat kaimiņvalsts izmanto sava lielā tirgus priekšrocības, lai konkurētu par mūsu auditorijas uzmanību. Krievijas mediju satura patēriņš Latvijā nepārtraukti pieaug, turklāt Krievijas politikas līmenī tiek izstrādāta finansējuma sistēma, lai atbalstītu krievvalodīgos medijus ārvalstīs,”
  http://www.la.lv/draudus-apzinas-bet-naudas-to-noversanai-nav/?utm_source=draugiem.lv&utm_medium=say&utm_campaign=post_1562749761

 3. Šī vakardien bija diezgan interesanta diskusija par 8.punktu (tiem kas pārvalda krievu valodu).
  http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/24.02.2016-tochku-nad-i.-ponjat-umom-situacija-v-rossii-i-vokrug-ne.id66604/

 4. Igaunijas aizsardzības spēku komandieris Terrass vakar parādē turēja labu runu. Runāja par mācībām Ezis utt.
  Tomēr LV parādes ir labākas. Labāka vieta parādei (Krastmala), labāk soļojam, labāka mūzika, visbeidzot kvalitatīvāk to visu translējam, radot iespaidu, ka soļo visnotaļ iespaidīgs spēks.

  Igaunīšiem tāda drusku pieticīgāka tā parāde. Lai arī parādes dalībnieku skaits apmēram tāds pats. Patika, ka igauņiem soļoja korporeļi, toties žēl, ka nesoļoja nedz jaunsargi, nedz kaitseliit sieviešu organizācija

  Ja kāds vakar nav redzējis, lūdzu.
  http://rus.err.ee/v/estonia/4da88fc2-e303-4729-8c8a-7d4f6ede5aa8/v-prazdnichnom-parade-po-sluchayu-godovshchiny-estonskoy-respubliki-prinyali-uchastie-1100-voennosluzhashchikh-i-90-edinits-tekhniki

  • Protams ka EE atpaliek. NBS konsultē labākie iluzionisti.

  • Šī nu būtu tā lieta, ar ko mums jālielās?

  • Igauņi vienkārši saprot, ka nav jēgas tērēt naudu un laiku trenēties tur kaut kādām sūda parādēm…..viņiem svarīgākas lietas darāmas.

   • Neteikšu gan ka parādes ir “sūda”. Pirmkārt, tās notiek visā pasaulē un piesaista cilvēku uzmanību. Tas ir estētisks šovs ko rīko armija, jau kopš Romas impērijas pirmsākumiem. Otrkārt, esmu vairāk kārt piedalījies parādēs un lepojos ar to (tiesa daudziem papīra grauzējiem tas bija nepatīkams pienākums brīvdienās).
    Tiešām patika ka Igauņu karavīrus uzrunāja viņu komandieris. Prezidentam šajā svētku dienā ir iespēja izpausties arī citos pasākumos.
    Igauņu artilērija atstāja iespaidu. Mums līdz tādai ir vēl tāls ceļš ejams. Mums bija ļoti labi sagatavoti artilērijas kadri, nu tie ir pilnībā “iznīcināti”. Dzelžus var nopirkt, bet traktoristus un ogļračus tomēr pie haubicām laist nedrīkst, lai arī cik kruti tie nebūtu.
    Vārdu sakot, ja Igauņi izdomā paprasīt mums Valku, tad mums ar savu “viedo” aizsardzību būs vēl viņiem jādot Cēsis un Valmiera 😦

    • Šovi, kā zināms, var būt dažādi pēc kvalitātes. Bet kā jebkurai izrādei, tās režisoriem jābut vēstījumam ko viņi vēlas pateikt skatītājiem. Ja tā ir izklaide – saprotams, emociju izraisīšana – saprotams, atmosfēras radīšana – saprotams, aktieru/dalībnieku izcilo spēju demonstrācija – arī. Publikai var patikt vai nepatikt, tas atkarīgs no gaumes un izglītotības pakāpes, bet ir vēl nozares speciālistu (kritiķu) viedoklis, kas pat ne pārāk veiksmīgu izrādi var atzīt par vērā ņemamu un pozitīvu notikumu. Ja runājam par NBS parādēm, tad ja tā nav tukša nodeva tradīcijai, ko režisori grib darīt zināmu man nav skaidrs, jo NBS stāvoklis ir tāds ko var raksturot “atpaliekam no visiem”. Patriotiskas emocijas? Neizslēdzu,jo publika ir pateicīga, lielāka daļa nav dienējusi un priekšstata latiņa par to kādai armijas ir jābūt ir pietiekami zema. Kas attiecas uz dalībniekiem, nav šaubu viņi rāda ko var pēc labākās sirdsapziņas un var justies lepni jau par pašu dalību pasākumā. Tomēr uzskatu, ka NBS parādes AR TEHNIKU var rīkot tad,kad par to nebūs jākutrējas speciālistiem, tas ir ja tā ir adekvāta laikmetam un ne sliktāka kā citām valstīm ar ko salīdzinam sevi. Līdz ar to mans personīgais viedoklis, ja jau parādes ir nepieciešamas, tad šobīd-pagaidām tām jābūt apakšvienību karogu demonstrēšanas un soļošanas formātā. To, ka cilvēki-karavīri ir mūsu lepnums, to noliegt nevar.

    • ”Pirmkārt, tās notiek visā pasaulē un piesaista cilvēku uzmanību” – A vot nav gan tā. Militārās parādes ir gandrīz pilnība austrumu zemju padarīšana. Ne ASV, ne Lielbritānijai, ne Vācijai, ne Zviedrijai vai Norvēģijai tādu vispār nav.

     šis ir labākais kas viņiem ir, un tas ir vairāk tāds veco laiku bruņinieku pasākums. Vienīgā lielā rietumu valsts kas taisa īstas militārās parādes ar tankiem ir Francija, Bastīlijas dienā. Mēs Austrumeiropā tādas taisam, jo mums tā ir autoritāro laiku bagāža no pēc kara gadiem. Visiem diktatoriem un Ulmaņa tipa cilvēkiem tādas parādes patika, tapēc arī viņas pie mums ir. Protams var izrādīt saviem cilvēkiem valsts karavīrus un tehniku, bet tam nevajag padomju stila parādes.

     • vienā vai otrā veidā parādes notiek arī ASV, bet tās ir vairāk “formation”, “line up” – ierindas skates ar orķestri. Pret to nav iebildumu. Piekrītu, ka balistisko raķešu un piepūšamo gumijas laivu vilkšana pa placi (kas nu kuram) ir PSRS atavisms, kas mūsu zituācijā ir īpaši nepiedienīgs skats.

 5. Lielīties nē. Lielīšanās pati pa sevi slikta lieta. Bet fakts paliek fakts, ka NBS parādes ir gaidīts notikums visā LV un tās mošķim liek justies lepnam par savu valsti!

  • Ir kaili karaļi un āksti,
   Un galma dāmas pavecas.
   Es novēršos, kad menuetā
   Tie visi gaisā palecas.

   Jo kauns ir skatīties uz viņiem
   Un čokurojas sāpēs sirds.
   Man blakus saskatās un bikstās,
   Un čukst, un smīn, un puikas ņirdz.

   Vai viņi nezin, ka ir kaili?
   Ai, viņi zin. Zin labi ļoti.
   Tik ērtības un mazliet lepnums
   Liedz atzīt- esam apmuļķoti. /M.Zālīte/

 6. Visu cieņu Vagri, ka atļaujies paust šim portālam “nepopulāru” viedokli. Arī Mošķis ir reizi drasējis pa krastmalu 18.nov. un lepojas ar to līdz šai baltai dienai! Un Gandrīz vienmer iet 17.nov.vakarā apskatīties. Nepiekrītu, ka parādes ir atavisms. Tas atkarīgs no katras valsts tradīcijām. Norvēģi varbūt nerīko, bet somi atkal rīko. Un poļi rīko u neviens mums nedrīkst atņemt šo pasākumu.

  Aicinu visus šogad doties uz Krāslavu 4.maijā atbalstīt mūsu NBS!!!

  • Atbalstītājs atradies. Cik zemessargam.lv pārskatīji?

  • uz Krāslavu nav jādodas, tajā jāpiedalās vietējiem! Krāslava ir viena no dezorientētākajām Latvijas pilsētām, jo pat D-pilī un Rēzeknē neredzēju tik daudz kolorado lentīšu kā Krāslavā. tur izskatās, ka toč lielai daļai iedzīvotāju ir vate galvā!

  • Arī esmu drasējis gan krastmalā, gan gar Mildu un nemaz par to nekaunos, tomēr neuzskatu, ka parādes būtu tā bruņoto spēku komponente, ar kuru būtu jālielās, it sevišķi mūsu nespējnieku situācijā.

   • Par kaunēšanos nebija runas, runa ir par ekstāzē nekrišanu un rēalu skatu uz dzīvi un spējām. Var kāds iedomāties vēselības aizsardzības darbinieku parādi velkot līdzi dažus eksotiskos tomogrāfus un neredzētas magnētiskās rezonanses ierīces, priekšā soļotu privātklīniku zobārsti, bet noslēgumā Mošķa vadībā morgu sanitāri ar nestuvēm. Par kādu lepnuma epicentru kļūtu tad krastmala.

    • pag, pag, nenosodīsim Mošķi pārāk bargi! es esmu Mošķa pusē, ka parādes ir labs veids audzināt patriotismu mūsu jaunajai paaudzei! iespējams, ka Mošķis pārspīlē ar režijas salīdzināšanu, bet sīčiem toč patīk tādas lietas un latvju karavīri izraisa lepnumu par savu valsti!
     par mūsu vidējo paaudzi gan skaidrs- kko mūsu attieksmē pret apkārtējo pasauli var izmainīt tikai miets dibenā, bet vēl pēc 20 gadiem tikai kaps. tāpēc mums tādas parādes bijušas nebijušas…

     • Sīčiem? Tiem pašiem kuriem ne bērnudārā granatu var parādīt, ne Jaunsardzē šaut iemācīt? Kur konsekvence? Tapat 100. reizi jānorāda, ka esmu pret motormuzeja eksponātu staipīšanu un nebadzības, nevarēšanas un politiskā pohuisma demonstrēšanu visai pasaulei. Būs mūsdienīga infantērija uz atbilstošiem APC vai IFV, artilērija, tad lai braukā. Bet pagaidam tikai sološana, ierindas skates svētkos, kamēr nav tehnikas ko rādīt ne tikai sīčiem un mājsaimniecēm, kas neko no tā tāpat nesaprot.

      • protams, ka sīčiem (tajā skaitā pusaudžiem), lai viņi armijā ietu ne tikai naudas dzīti, bet lai viņiem būtu mazliet arī patriotisms.
       šajā gadījumā ieteiktu savu vilšanos mūsu armijā pietaupīt pie sevis dēļ paaudzes, kas aizvietos mūsējo. varu derēt, ka mana Latvijas armijas pieredze bija vēl traģiskāka par Tavējo, bet tādēļ es neatļaujos pat ar pušplēstu vārdu bērnu priekšā ar nicinājumu runāt par to. jo sīči var man pajautāt- a nafig mums te dzīvot, ja jau tev nekas te nepatīk?! pagaidām viņiem viss patīk (īpaši BV206) un ja grib kko labāku, lai tad arī aug lieli un veido!

       • ne vella. man tomēr patīktu kaujasspējīga armija vispirms un soļošana pēc tam. štrunts ar manu vai tavu vilšanos, bet man nav pieņemams, ka jaunsargiem liegts apgūt kaujas(!)ieročus , ka joprojām ZS (mūsu alfa un omega) nav bruņutehnikas, NU artilērijas utt. Tas ir starp citu visu sīču interesēs, lai uz brīdi, kad viņi paaugsies līdz vecumam kad politkorektās tantes no AM ļaus viņiem aptaustīt triecienšauteni, tas viss būtu vai arī politiķiem būtu labas atbildes, kādēļ tā visa nav.
        ha, un vēl, labi, par armiju tu bērniem visu nestātstīsi, bet gan jau viņi sastapsies ar mūsu dzīves realitāti citur, citā sfērā vai nozarē… ko tad? vilšanās un aizbraukšana?

        • mums visiem patiktu kaujasspējīga armija ar labu bruņutehniku un ieročiem, bet tās neesamība nedod tiesības atstāt novārtā patriotisko audzināšanu. tā jau var pateikt, ka nevajag mums arī muzejus, bibliotēkas un dziesmusvētkus, kā arī sportu un sportistus, kamēr nav iepirktas bruņumašīnas un nostiprināta armija. visdrīzāk tā arī būtu “pareizi”, bet nedomāju, ka šādam viedoklim piekristu vairāk par 3% no Latvijas sabiedrības.
         tāpēc, ja šie svētki un parāde iekļaujas dažos desmitos tūkstošos eiro, tad labāk lai viņi ir nekā nav.

         • audzināšana – OK, iesūnojušas metodes, kas nedod rezultātu – nav OK. Nav ok muzeji uz kuriem jādzen ar pātagu, bibliotēkas, kas maksimums izsniedz grāmatas nedaudzajiem, kas vēl tās lasa utt. Ja runājam tieši par patriotisko audzināšanu, tur censoņu netrūkst , viss kas mani interesē ir tas pēc kādiem kritērijiem izmēra padarīto. Pagaidām zinu tikai vienu daudz maz objektīvu rādītāju- salocīto lentīšu kilometri, bet labāk būtu ex-jaunsargu %, kas iestājušies PD vai NAA. Taja pat laikā viens no argumentiem pret OMD ir – tad no valsts aizbēgs pēdējā jaunatne. Te nu bija 25 gadi patriotiskās audzināšanas ar komjaunatnes metodēm.

          • re kur arī raksts, cik daudz nemilitāros pasākumos piedalās jaunā paaudze: http://www.latviesi.com/raksti/105003-jaunsargi-visa-latvija-piedalas-valsts-svetku-sarikojumos protams, ir jautājums, cik kvalitatīva ir militārā apmācība šiem motivētajiem jauniešiem, bet tad arī par to tās bungas jābungo!
           un es pieļauju, ka procents, kas no jaunsargiem iestājas PD ir daudz lielāks nekā cilvēkiem no malas. to gan varētu pajautāt kādreiz rekrutēšanas centram, lai paši saprastu, cik lietderīgi/nelietderīgi ir ieguldīt šādos pasākumos un atbalstot jaunsardzi.

          • lietderīgi jau tādeļ, ka js vadītāji ir veči 🙂 re ko ķīnieši spiesti darīt
           http://news.xinhuanet.com/english/2016-02/27/c_135136935.htm

          • arī zemessargs

           Interesanti, ka Igaunijā jaunatne laikam nevar bēgt ar visu OMD, savukārt lietuvieši izbraukuši ne mazāk par mūsējiem arī bez visa OMD, toties tagad nebaidās OMD atjaunot.

          • LT OMD brīvpratīgo daļa nodrosināja iesaukumus 3 gadus uz priekšu. Pacifisti var piebremzēt ar bēgšanu.

          • arī zemessargs

           Parāde soļojis esmu, bet patriotismu jaunībā man neiedzītu ar parādēm (ne uz vienu tajos gados neesmu bijis). Mani iedvesmoja veco partizānu stāsti, vēstures grāmatas un iespēja mācīties kā pareizi novākt sargposteni, uztaisīt spridzekli un šaut ar RPG pa tankiem.

      • Tagad, kad misijošana Tuvajos Austrumos mums ir beigusies, vismaz patruļas nespīd, tagad varētu pārkrāsot šito zaļā krāsā, jo tā tuksneša krāsa galīgi neiederās un neizskatās nopietni IMHO.

       Mums šis ir vienīgais RG33L ?

      • arī zemessargs

       Viss kārtībā, mājsaimnieces ir liela elektorāta daļa, savukārt saprotošie – ļoti maza, tāpēc parādēs dzīs kaut vai 1.PK tanketes un staltos kavalēristus, jo mājsaimniecēm patīk.

 7. Mošķis pārskaitīja 25 eur zemessargam un 25 eur Radziņa grāmatai.

 8. Lai pierādītu, ka nemuld niekus, mošķis pievieno linku uz FIN parādi

 9. Somiem nav ballistisko raķešu

 10. Paldies Piparam par atbalstu! Nosodu attieksmi “Kamēr nav tanku, neesmu patriots”.

  Iedomāties nevarat, cik daudz mazu “mošķu” gaida parādi, lai kaut pa televizoru paskatītos?

  • Salūtpatriotiem nepieciešams atbalsts? Jūs taču esat pie varas. Ieprieciniet bērnus izveidojiet tv kanālu kurā būtu tikai parādes, varbūt tauta no UK un irijas atgriezisies.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s